Blogg

Barns rättigheter i Norden måste stärkas!

Uttalande från Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden: Barnkonventionen måste genom lagstiftning få en starkare rättslig status i alla nordiska länder. Men det behövs mer för att alla barn ska få en trygg uppväxt.

ABN kräver att de nordiska ländernas regeringar:

  • gör barnkonventionen till lag
  • skriver på det tredje tilläggsprotokollet
  • aktivt arbetar för att höja kunskapen om barns rättigheter

Gör barnkonventionen till lag

Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden, ABN, består av fyra medlemsorganisationer som arbetar för barns rättigheter i respektive land. Genom gemensamma aktiviteter där barn och unga möts och byter erfarenheter stärker vi barns rättigheter och det nordiska samarbetet.

I Norge är barnkonventionen redan lag medan Finland har stärkt den rättsliga statusen.
I Danmark har en utredning föreslagit att den ska bli lag och i Sverige meddelade den nya regeringen att arbetet ska påbörjas för att göra den till lag.

Ett av våra viktigaste krav är att barnkonventionen ska vara lag i alla de nordiska länderna. Det har höjt statusen för barns rättigheter i Norge.

Skriv på det tredje tilläggsprotokollet

FN:s barnrättskommitté som granskar hur alla länder följer barnkonventionen uppmanar till att skriva på det tredje tillägget till barnkonventionen. Idag upplever barn att de inte vet var de ska vända sig om deras rättigheter kränks. Det gäller framförallt barn som befinner sig i utsatthet. Vi vill se att de nordiska länderna skriver på tilläggsprotokollet till barnkonventionen som skulle ge barn rätt att få sitt ärende prövat juridiskt om deras rättigheter kränks.

Höj kunskapen om barns rätt

Barnkonventionen som lag skapar förutsättningar för att bekämpa barnfattigdomen i norden och öka jämställdheten i skolan. Men arbetet kan inte stanna där. Det behövs både information och kunskapshöjning för att barnkonventionen ska få genomslag som lag. Idag saknar både barn och vuxna tillräcklig kunskap om rättigheterna och barn har svårt att göra sin röst hörd i frågor som berör dem. Vi måste också se till att aktivt arbeta för att barns bästa ska komma i första rummet i alla politiska beslut.

Kongressen 8 november 2014
Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden

ABN har idag antagit ett uttalande med uppmaningen till regeringarna i de nordiska länderna - stärk barns rätt och skriv på Barnkonventionen!

ABN har idag antagit ett uttalande med uppmaningen till regeringarna i de nordiska länderna – stärk barns rätt och skriv på Barnkonventionen!

ABN består av organisationerna Unga Örnars Riksförbund (Sverige), DUI Leg og Virke (Danmark), Framfylkingen (Norge) och Nuorten Kotkein Keskusliitto (Finland). ABN präglar sitt arbete på FN:s konvention om barnets rättigheter. Genom olika aktiviteter där barn och ungdomar i Norden träffas över nationsgränserna stimulerar organisationen nordiskt samarbete.