Våra åsikter

Unga Örnar tycker att alla barn har rätt till en jämlik barndom och att de som bestämmer i Sverige ska följa barnkonventionen. Det innebär att vi arbetar för att alla barn och unga ska få en rättvis fördelning av samhällets resurser, exempelvis genom en likvärdig skola. Alla barn och unga ska ges samma möjligheter, oavsett bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. I Unga Örnars barnmanifest presenterar vi förslag inom nio olika områden som vi anser kommer göra samhället bättre och mer jämlikt för barn i Sverige och i världen.

 

Unga Örnar vill att Sverige blir bäst i klassen när det gäller barnkonventionen. Barns rättigheter måste respekteras överallt.

Unga Örnars Barnmanifest
antaget på kongressen 2019

”Varje barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser.”

Barnkonventionen artikel 26

Föräldrars ekonomiska situation påverkar i allt för hög utsträckning barns möjlighet att tillgodose sig sina rättigheter. I händelse av arbetslösa eller sjukskrivna föräldrar får inte samhällets skyddsnät svika.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸKlassamhället ska avskaffas.

ŸŸVinster i välfärden ska avskaffas.

ŸŸAlla förskolor och fritids ska vara avgiftsfria och inte vinstdrivande.

ŸŸAlla barn ska ha möjlighet att följa med på skolans aktiviteter oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

Klassamhället är ett stort hinder för att alla barn ska nå sin fulla potential. Ingen ska växa upp med känslan att de inte har möjligheten att lyckas
eller saknar jämlika förutsättningar i relation till jämnåriga och vänner. Ojämlika uppväxtvillkor leder till att alla barns rättigheter inte tillgodoses. Klyftorna som finns mellan rika och fattiga i Sverige växer fort och det påverkar jämlikheten negativt. För att nå målet om en jämlik barndom behöver klassamhället avskaffas.

Välfärden finansieras av oss tillsammans och då ska pengarna också gå direkt tillbaka till alla medborgare, de ska inte gå till vinster till några få. De skolor och vårdinrättningar som drivs med ett vinstintresse ökar ojämlikheten i och med att de ofta prioriterar områden som är socioekonomiskt starka. Alla barn och unga förtjänar en jämlik välfärd.

Unga Örnar anser att alla förskolor och fritids ska vara avgiftsfria. Alla barn ska ha möjlighet att få ta del av en verksamhet som är viktig för barns utveckling oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

Skolan ska vara avgiftsfri, trots det arrangeras aktiviteter under terminerna som innebär en kostnad för varje elev. Alla barn och unga som går i skolan ska kunna vara en del av gemenskapen oavsett föräldrarnas yrke och inkomst. Därför anser Unga Örnar att skolan ska säkerställa att alla barn och unga ska kunna delta på alla aktiver skolan anordnar.

”Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser.”

Barnkonventionen artikel 4

Unga Örnar är kritiska till att barn och ungas rättigheter tillgodoses olika beroende på var i Sverige man bor. Inga barn och unga ska behöva bli lidande på grund av föräldrarnas val av bostadsort.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸAlla samhällsfunktioner ska finnas tillgängliga i hela landet.ŸŸBarn och unga ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter och

ett rikt kulturliv oavsett var de bor.

ŸŸAlla barn och unga ska ha tillgång till en välfungerande internetuppkoppling.

Oavsett om man bor i en storstad eller på landet ska barns rättigheter tillgodoses. Var man bor ska aldrig påverka ett barns rätt till vård, fritidsaktiviteter eller utbildning. Genom att bygga ut kollektivtrafiken, stärka sjukvården och skolan i mindre orter ökar inte bara jämlikheten utan även möjligheten för fler att leva på landsbygden och i mindre orter.

Även barns rätt till en meningsfull fritid och ett rikt kulturliv påverkas av var i Sverige man bor. Framförallt i mindre orter är utbudet av fritidsaktiviteter begränsat vilket innebär att många barn står utan en möjlighet till en meningsfull fritid. Unga Örnar anser att alla barn, oavsett om de bor på landsbygden eller i storstaden, ska ha tillgång till meningsfulla aktiviteter och ett rikt kulturliv.

En stor del av barn och ungas liv levs på internet idag. Däremot varierar tillgången till internet kraftigt i Sverige. Internet är ofta en förutsättning för att kunna göra sina skolarbeten, hålla sig uppdaterad om omvärlden och för att kunna kommunicera med sina vänner. Vi tycker därför att alla barn och unga ska ha tillgång till en välfungerande internetuppkoppling oavsett var i Sverige de bor.

”Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”

Barnkonventionen artikel 28

Kvaliteten på svensk skolundervisning skiljer sig åt från kommun till kommun och från skola till skola. Skolorna har inte samma förutsättningar att erbjuda en likvärdig skolgång för alla barn.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸAlla barn ska ges möjligheten att klara av skolan.
ŸŸDen obligatoriska skolgången ska vara fri från läxor och ett nytt

bedömningssystem ska utredas.ŸŸDet fria skolvalet ska avskaffas.

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ska jämna ut de skillnader som finns mellan barn i samhället. Skolan är därför mer än bara en kunskapsfabrik och har också ett viktigt samhällsmål om att fostra barn och unga till demokratiska medborgare. Unga Örnar anser därför att oavsett barnets förutsättningar ska alla barn ges möjligheten att klara av sin skolgång. Det är skolans uppgift att individuellt anpassa skolgången med exempelvis hjälpmedel, resurslärare och tid för återhämtning för att varje elev ska lyckas. För att alla barn ska klara av skolan behöver lärarnas kompetens för olikheter stärkas. Därför behöver både elever och lärare få utbildning i normkritik, genus samt barns rättigheter.

Skolan ska vara fri från läxor och betyg. När skoldagen är slut ska tidför återhämtning och fritidsaktiviteter finnas. Föräldrars ekonomi ellermöjlighet att hjälpa till med läxor ska inte påverka ett barns chans att klara skolan. Därför är det viktigt att all kunskapsinhämtning sker i skolan, under skoltid. Vi anser att elever bör få kunskap för livet och att betyg är ett hinder för lärandet. Kunskap är en konstant pågående process och bör inte fastslås vid ett särskilt tillfälle. Ett annat urvalssystem för gymnasie- och högskola behöver därför utredas.

Det fria skolvalet behöver avskaffas för att vi ska nå målet om en jämlik skola. Effekten av det fria skolvalet är att barn delas upp utifrån deras socioekonomiska status. Barns skolgång får aldrig avgöras utifrån föräldrarnas ekonomi, bostadsort eller sysselsättning. Alla Sveriges skolor ska vara bra, inte bara en del. Det är avgörande för att minska klassklyftorna i samhället.

”Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.”

Barnkonventionen artikel 31

Alla barn har rätt att ha kul, men så är det inte idag. Detfinns stora skillnader i hur barn och ungas fritid ser ut. Oftaberor det på faktorer som familjens sociala klass och att fritidsaktiviteter idag är för dyra för många barnfamiljer.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸDet ska finnas ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga under alla skollov.

ŸŸAlla kommuner ska ha ett eget aktivitetsbibliotek som barn och unga kostnadsfritt kan låna utrustning från.

ŸŸAll kollektivtrafik ska vara avgiftsfri för barn.

Barn och ungas behov av en meningsfull fritid tar inte uppehåll bara för att skolan gör det. Det behöver finnas ett stort utbud av fritidsaktiviteter även under skolloven för att tillgodose barns rätt att ha kul. Varje kommun behöver avsätta ekonomiska medel för fritidsaktiviteter under läsårets alla lov. I samarbete med det lokala föreningslivet bör varje kommun anordna aktiviteter, med tillhörande transport för dem som har lång resväg. Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla och utan krav på förkunskap.

Ett hinder för många barnfamiljer är att aktiviteter och eventuellt till- hörande utrustning är förenat med en allt för stor kostnad. Kommunerna behöver jobba för att alla barn ska kunna delta på fritidsaktiviteter, oberoende av familjens ekonomiska situation. Därför vill vi att ett aktivitetsbibliotek ska finnas i varje kommun med utrustning för utlåning. Utrustningen ska barn och unga kunna låna under både under kortare och längre perioder för att testa på nya sporter eller fritidsaktiviteter. Barns intressen bör inte begränsas på grund av aktivitetsbibliotekets utbud, utan vi vill att många olika typer av fritidsintressen ska möjliggöras, exempelvis musik, dans, konst, teater, sport, brädspel med mera.

För att barn ska kunna delta på fritidsaktiviteter behöver de också kunna ta sig till dem. Därför tycker vi att all kollektivtrafik, året runt, ska vara avgiftsfri för barn i åldern 0–18 år.

”Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.”

Barnkonventionen artikel 27

Bostadsbrist, trångboddhet och hemlöshet. Tre stora samhällsproblem som påverkar barn och unga i allt för hög utsträckning.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸAlla barn och unga har rätt till ett tryggt och funktionellt boende.ŸŸDet ska finnas en stor variation av trygga boendeformer.
ŸŸInget barn får vräkas från sitt hem.

För att nå målet om en jämlik barndom är det viktigt att barn och ungas boende är tryggt och funktionellt. Bostadsbristen är akut på många håll
i landet vilket leder till ökad trångboddhet och osäkra boendeformer via andrahand- och tredjehandsuthyrningar. Att bo tillsammans på en liten yta minskar levnadsstandarden och kan resultera i sämre psykisk och fysisk hälsa. Vi anser att boendet är en av de viktigaste trygghetsfaktorerna i ett barns liv. Ett barn ska kunna bo med de bekvämligheter som krävs för att ha ett välfungerande liv. Under sin uppväxt ska därför alla barn ha ett stabilt boende med en egen säng att sova i och möjligheten att äta sig mätt varje dag. I de fall staten tar över ansvaret för barns boende måste

de nödvändigaste bekvämligheterna tillhandahållas och det boende som erbjuds ska följa barnkonventionens humana krav.

Unga Örnar tycker att det är viktigt med en stor variation av boendeformer och att bostäder ska byggas efter behov. Barn och unga ska inte behöva stå i bostadskö i flera år för att kunna studera på annan ort. När det är dags att flytta hemifrån ska ungdomar inte heller hindras på grund av bostadsbristen.

Barn är beroende av vuxnas omsorg, trots det händer det att barn blir vräkta från sina hem. Kombinationen av höga hyror och låga löner är en av anledningarna till att barnfamiljer och unga blir hemlösa. Vi anser att alla boenden bör ha rimliga hyror för att alla ska ha råd med ett hem. Barnfamiljer ska inte kunna vräkas från sitt boende. Det är upp till varje kommun att förhindra att det sker.

”Ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.”

Barnkonventionen artikel 10

Runt om i världen är barn på flykt. Många far illa, även blanddem som kommer till Sverige.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸBarn snabbt ska återförenas med sin familj om den splittrats.ŸŸBarn som söker skydd i Sverige ska ha tillgång till skola och sjukvård

på samma sätt som svenska medborgare.

ŸŸNär barn söker asyl i Sverige ska ärendet prioriteras och hanteras skyndsamt.

Alla barn har rätt att vara med sin familj Att vara frånskild sin familj kan för barn innebära ett stort trauma. Det är därför viktigt att återföreningsprocessen hanteras skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa hos det drabbade barnet. Barn ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på anknytning från Sverige.

Förutsättningarna för ett bra liv ska inte bero på geografisk härkomst. Ett barn som söker skydd i Sverige ska ha tillgång till utbildning och sjukvård på samma sätt som svenska medborgare har. Barns utveckling och välmående ska påverkas så lite som möjligt i händelse av flykt.

Det är en stor påfrestning för barn att vara på flykt. För att minska de risker en flykt innebär ska barn kunna ansöka om asyl från tredje land.
Alla barn som söker asyl i Sverige prioriteras och långa handläggningstider undvikas. Om handläggningstiden dröjer på grund av oförutsedda händelser ska barnet löpande få information om processen på ett begripligt sätt.

”Ett barn med funktionsvariation har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor.”

Barnkonventionen artikel 23

Barn och unga med fysiska eller psykiska funktionsvariationer exkluderas när samhället brister i att anpassa såväl skolgång, vård och fritidsaktiviteter.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸAlla barn och unga som behöver får individuell anpassning av undervisningen.

ŸŸTillgängligheten till fritidsaktiviteter och allmänna rum ökar.ŸŸAlla barn och unga som har behov av samhällets stöd och personlig

assistans ska få det.

Om en elev har behov av hjälpmedel ska de alltid finnas tillgängliga i skolan. Skolpersonal behöver löpande utbildas för att få förståelse för barn och ungas olikheter och för att kunna erbjuda relevant anpassning för varje individ. Även tydlighet, struktur, kontinuitet och rutiner för individer som behöver det ska respekteras och upprätthållas.

Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid, men barn och unga med funktionsvariationer riskerar att exkluderas från fritidsaktiviteter om de inte anpassas. Ingen ska behöva stå vid sidan av och titta på utan att ha möjlighet att delta. Även i det allmänna rummet ska alla inkluderas vilket innebär att parker, museer, utställningar och evenemang ska vara öppna för alla att delta på likvärdiga sätt. Ingen ska förvägras att se sitt favoritband, utställning eller dansuppvisning på grund av en funktionsvariation.

Barns rättigheter är inte valbara. Alla barn och unga har rätt till ett fullvärdigt liv och ingen ska riskera att stå utan livsnödvändig hjälp i sin vardag. Samhällets stöd ska alltid ges till alla barn och unga som är i behov av det för att exempelvis kunna äta, gå i skolan och ha en meningsfull fritid. När barn och unga har behov av samhällets stöd, exempelvis i form av personlig assistans, ska de få stödet beviljat. Alla barn är allas barn!

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.”

Barnkonventionen artikel 19

Barn och unga är en utsatt grupp i samhället. Allt för många barn och unga drabbas av psykisk ohälsa och det är dags att beslutsfattare tar problemet på allvar.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸElevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin ska ge stöd till alla barn och unga som behöver det.

ŸŸBarn och ungas förståelse kring sociala medier ska öka.ŸŸSkolan ska arbeta för att stärka barn och ungas självkänsla.

Skolan har en viktig roll i arbetet mot den skenande psykiska ohälsan. Elevhälsan behöver få tillräckliga resurser för att axla sitt ansvar ochkunna möta det stora behov av stöd som finns bland barn och unga idag. Samhället måste acceptera att det ofta krävs långa stödåtgärder snarare
än snabba lösningar. Det finnas många förklaringar till att barn och unga mår dåligt idag, men oavsett anledning är det viktigt att stödet finns nära tillhands och ges omgående när det behövs. De långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) måste bli kortare.

Att få hjälp när man mår dåligt är viktigt. Parallellt med det arbetet behöver förebyggande arbete bedrivas med målet att inget barn någonsin ska behöva må dåligt. Sociala medier har blivit en naturlig del av våra liv och det har visat sig att många barn och unga påverkas negativt av sociala medier. Vi anser därför att skolan behöver få i uppgift att utrusta barn och unga i hur man kan hantera klimatet på sociala medier vad gäller gilla-markeringar, näthat, mobbing och det retuscherade livsödet som ofta presenteras som sanning.

En stark självkänsla är viktig för att barn ska må bra. Grunden för barns självkänsla skapas ofta i hemmet. För att barn och unga ska få jämlika stödåtgärder mot psykisk ohälsa anser vi att arbetet för att stärka barns självkänsla också behöver ske i skolan. Vi vill därför att skolan
ska säkerställa att all undervisning sker på ett sätt som främjar en stark självkänsla hos varje elev.

”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”

Barnkonventionen artikel 12

Barn och ungas åsikter blir ofta bortglömda eller förbisedda när vuxen-världen sitter runt beslutsbordet. För att samhället ska utvecklas på bästa sätt behöver det ta hänsyn till barn och ungas åsikter.

Unga Örnar vill därför att:

ŸŸRösträttsåldern sänks till 16 år i lokala och regionala val.
ŸŸVarje kommun ska ha ett ungdomsråd och ett lokalt barnombud.ŸŸAlla skolor ska ha ett fungerande elevråd.

Barn och unga måste få vara med och påverka samhället på samma sätt som vuxna, speciellt när det handlar om deras närmiljö. Därför ska även barn ha möjligheten att rösta i allmänna val från och med 16 års ålder.

Även utanför skolan behöver barn och unga bli lyssnade på. Därför anser vi att varje kommun ska ha ett ungdomsråd bestående av barn och unga i åldern 13–17 år som kommunfullmäktige och kommunledning ska konsultera vid alla beslut som påverkar barn. Att ge barn och unga inflytande kräver engagemang från vuxenvärlden. Varje kommun behöver därför ha ett barnombud med uppdrag att säkerställa barns inflytande
i kommunen. Ett barnombud kan även organisera ungdomsrådet och skolornas elevråd med uppgift att utbilda och stötta. Barnombudet kan vara barn och ungas länk till beslutsfattarna och dessutom säkerställa att barn och ungas delaktighet ökar.

För att skapa ett hållbart intresse för demokrati måste barn och unga redan under skoltiden uppleva att deras åsikter är viktiga och att de
har möjlighet att påverka. En elev som känner sig delaktig, precis som
en anställd på en arbetsplats, trivs mycket bättre. Eleverna är närmast verksamheten och är därför en målgrupp som är viktig att lyssna på. Elevrådet ska ha inflytande i alla skolfrågor, inte bara vad gäller den faktiska undervisningen. Alla frågor som rör elever ska diskuteras mellan elevråd och skolledning. Elevrådet bör ha en representant i skolledningen.