NEJ TILL

VISITATIONSZONER

Vad är visitationszoner?

Förslaget om visitationszoner (eller säkerhetszoner som det också kallas) ger polisen befogenhet att kunna besluta om ett visst område ska kunna klassas som säkerhetszon, och inom denna säkerhetszon ska polisen, utan någon misstanke om brott, kunna visitera personer.

Marginaliserade grupper, särskilt unga, lever redan i tuffa klimat präglade av våld, rasism och diskriminering. Staten ska inte fördjupa dessa sår med reaktiva och påskyndade förslag. Det har förödande konsekvenser på kort och lång sikt.

Vi oroar oss över de potentiella konsekvenserna av att införa säkerhetszoner. Vårt perspektiv bygger på tron på att samarbete, gemenskap och förebyggande åtgärder är nyckeln till en tryggare framtid. Det är en tragisk utveckling i att allt fler barn lockas till gäng, allt fler barn skadas i spåren av gängvåldet och allt fler barn mister livet. Samhället har brustit i att agera förebyggande för att skydda barnen. Det behöver vi bli bättre på. Men lösningen är inte åtgärder som skapar splittring eller misstro för de instanser som ska upprätthålla rättsstatens principer. 

Införandet av visitationszoner har flera nackdelar och risker. Här är några argumenten mot och nackdelarna med visitationszoner:

  • Risk för godtyckliga ingripanden: Om polisen ges utökade befogenheter utan tydliga riktlinjer och begränsningar, ökar risken för godtyckliga ingripanden. Det kan leda till att enskilda personer, grupper eller samhällen utsätts för ogrundade visiter och kontroller.
  • Kränkning av personlig integritet: Visitationszoner innebär ofta intrång i den personliga integriteten för dem som befinner sig inom zonen. Att bli visiterad utan konkret misstanke om brott kan upplevas som kränkande och generera missnöje.
  • Diskriminering och profilering: Det finns en risk för att polisens ökade befogenheter i visitationszoner kan leda till diskriminering och profilering baserat på faktorer som etnicitet, kön eller socioekonomisk status. Detta kan skapa spänningar och underminera förtroendet för polisen.
  • Bristande transparens: Om besluten om att inrätta visitationszoner och motiven bakom inte är tillräckligt transparenta, kan det leda till misstänksamhet och bristande förtroende från allmänheten. Ökad insyn och öppenhet kan bidra till att mildra detta problem.
  • Risk för övertramp av polisens makt: Utökade befogenheter kan öka risken för övertramp och missbruk av makt. Det är därför viktigt att det finns mekanismer för ansvarsutkrävande och domstolsprövning för att säkerställa rättssäkerheten.
  • Negativ påverkan på samhällsklimatet: Om visitationszoner används på ett sätt som uppfattas som orättvist eller godtyckligt kan det påverka samhällsklimatet negativt. Det kan leda till misstro och ökad spänning mellan medborgare och polis.

Det är viktigt att lagstiftningen är effektiv mot brottsbekämpning men med respekten för grundläggande rättigheter och individuell integritet.

Ställ dig bakom vår insamling, gör din röst hörd och stoppa förslaget som har förödande konsekvenser, inte minst för barn och unga. 

Du som skriver under ställer dig bakom kravet att:
  • förslaget om visitationszoner (säkerhetszoner) skrotas.

SKRIV UNDER - NEJ TILL VISITATIONSZONER

Dela sidan!

FÖREBYGGANDE PÅ RIKTIGT

Through activities, workshops and trainings, we not only increase knowledge, but give young people a place to build relationships and find a sense of belonging. It is real prevention work, where ill health, crime and negative behavior are prevented by offering alternatives to destructive activities.
en_USEnglish

NYHETSBREV

* indicates required