Ni måste ju också

välja oss unga!

En intervjustudie om ungas perspektiv och  reflektioner på aktuella samhällsutmaningar  

Psykisk ohälsa

Deltagarna reflekterar över psykisk hälsa som en balans av både positiva och negativa känslor, där motgångar bidrar till personlig utveckling. De menar att det finns en påtvingad press av att må bra. Samtidigt menar deltagarna att många unga inte mår bra idag, bland annat på grund av sociala medier, klimatkrisen och ökade krav, vilket förstärks av negativa fördomar och stigma kring psykisk ohälsa. Skolans höjda krav pekas ut som en stressfaktor, vilket i värsta fall kan leda till att en hoppar av skolan och är sårbar för rekrytering till kriminella gäng. För att förbättra barn och ungas psykiska hälsa föreslår deltagarna kostnadsfria fritidsaktiviteter, närvarande vuxna och ett ökat stöd från samhället, med förbättrad vård.

97 procent av 15 åriga tjejer med ”dålig” familjeekonomi uppger minst två hälsobesvär oftare än en gång i veckan. – MUCF, “Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva.” (2023)
97%

Demokrati

& inflytande

Deltagarna menar att demokrati är det bästa styrelseskicket, men uttrycker en splittrad syn på hur demokratin fungerar i Sverige. Kritik riktas mot att äldre generationer dominerar politiken och att demokratin tillåter överträdelser mot vissa grupper, som exemplifieras med koranbränningarna. Värnplikten ifrågasätts som en demokratisk handling och faktorer som pengar och ålder anses påverka maktfördelningen i samhället.

 

Deltagarna tycker inte att makthavare lyssnar på unga och politiker beskrivs som frånvarande, vilket leder till ett bristande förtroende. Unga i studien känner sig utnyttjade av politiska partier. Förslag på förbättringar inkluderar en mer aktiv politisk representation, bättre ungdomspolitik och ökad utbildning om hur en kan påverka som ung, för att främja en mer inkluderande och representativ demokrati.

Knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i kommunen. MUCF UNG IDAG (2024)

Gängkriminalitet

Deltagarna lyfter fram flera orsaker till att unga dras in i gängkriminalitet. Skolans höga krav och bristen på framtidshopp, kombinerat med ekonomisk utsatthet framstår som sårbarhetsfaktorer. De lyfter även hur bristen på diskussion om ämnet i skolan, samt rasismen och segregationen i samhället bidrar till att unga hamnar i kriminella miljöer. Att lämna kriminaliteten anses vara svår, och i stället för att satsa på hårdare straff tycker deltagarna att politiker ska satsa på förebyggande åtgärder såsom meningsfulla fritidsaktiviteter med närvarande vuxna. Deltagarna uppmanar makthavare att prioritera resurser till förebyggande insatser som samhället vill erbjuda.

Antal unga som är aktiva i kriminella nätverk

Polisen, ”Lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige.” 2024

0-14 år
0
15-17 år
0
18-20 år
0

Rapportsläpp och panelsamtal
Almedalen 2024

Förebyggande

Unga Örnar jobbar aktivt med förebyggande arbete.

Bidra

Ditt stöd kan ge barn och unga en trygg, meningsfull och rolig barndom.

Engagera dig

Du kan göra mer, du kan förändra vardagen för barn och unga.
sv_SESvenska

NYHETSBREV

* indicates required